Hayvancılık nedir?

Deyimiyle kasaplık hayvanların ve hizmet hayvanlarının yetiştirilmesi işi anlaşılır. Hayvanların, insan hayatındaki önemini anlayan ilk insanlar, tarih öncesi zamanlardan beri hayvan yetiştirme işiyle uğraşmışlardır. Böylece, her an avlanma zahmetine girmeden, ellerinin altında bulunan hayvanlar vasıtasıyla yiyecek ve giyeceklerini sağlamışlardır. Zamanla insanların tecrübesi arttıkça, bilgisi ilerledikçe hayvanlardan daha da geniş ölçüde faydalanmak mümkün olmuştur. Artık hayvanlardan sadece yiyecek ve giyecek sağlamakla yetinilmemekte, yağlarından mum, sabun, gliserin; tırnak ve boynuzlarından bıçak sapı, tarak, şemsiye sapı; çeşitli bezlerinden adrenalin, pepsin, pankreatin gibi ilaçlar yapılmaktadır. En eski zamanlardan beri faydalanılan hayvanların taşıma gücünden ise bugün de geniş ölçüde faydalanılmaktadır.

Günümüzde hayvan nesillerini daha iyi hale getirmek için devamlı çalışmalar yapılmakta ve müspet sonuçlar elde edilmektedir. Hayvancılığın birçok memleketin ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Her memleket kendi iklim şartlarına uygun hayvanları yetiştirmeyi hedef tutar. Mesela Güney Amerika'da lama, Asya'da yak yetiştirilmektedir. Amerika ve Avrupa memleketlerinde de kasaplık hayvanların yanı sıra kürk hayvanları da yetiştirilir. Yurdumuzda yetiştirilen hayvanların başında koyun, sığır ve kümes hayvanları gelir. Ayrıca at, eşek, katır, deve, domuz ve keçi de yetiştirilmektedir.

İnsanın kendi besin, giyim maddelerini sağlaması hem de koşum, binek, yük hayvanı elde etmesi bakımından hayvancılık asırlardır başl?a ekonomi kollarından ve geçim kaynaklarından biri olmuştur. İnsanın özellikle besin kaynağı olarak kullandıkları arasında sığır, koyun, kümes hayvanları dünya ticaretinde önemli yer tutmaktadır. Batı ve Orta Avrupa gibi yerlerde ileri usullerle bol verimli hayvan yetiştirildiği halde, tüketilen et miktarı üretilenden çok fazla olduğundan bu yerler et ihtiyaçlarını dünyanın başka memleketlerinden ve hatta denizaşırı ülkelerden satın almak zorunda kalmışlardır.

hayvancılık

Önceleri canlı hayvan olarak yapılan ticaretin yerini bugün konserve ve dondurulmuş et sevkiyatı tutmuştur. Çünkü uzun yolculukta hayvanların bir kısmının telef olması, satıldıkları yerlere bazı hastalıkları getirerek bulaştırmaları canlı naklin önemli mahzurlarıdır. Hayvanlardan elde edilen sütten; peynir, tereyağı, yoğurt ve süttozu gibi mamuller de yapılmaktadır. Soğutma imkanlarının bulunması ve taşımadaki sürat sayesinde sütten yapılmış besin maddeleri, kümes hayvanları ve yumurtaları milletlerarası ticaret maddesi olmuş ve bu tür besin maddelerinin yapımı ve satışa hazır duruma getirilme işleri besin endüstrisi olarak çok gelişmiştir.

Bugün dünyanın hayvancılık bakımından ilerlemiş ülkelerinde yetiştirilen hayvanların sayısından çok, verim dereceleri önemli yer tutmuştur. Sığır cinsleri, oldukça nemli bir iklim ve bol ot istediklerinden bu yerlerde, koyun cinsleri ilik iklim bölgeleri ve çevrelerinde yetiştirilirler. İnsan topluluklarının hayvancılık konusundaki tutumları tamamen birbirinden farklıdır. Mesela zencilerin çoğu sadece kümes hayvanlarını besler. Hindistan’da durum daha da başkadır. Sığır sayısı bakımından dünyada başta gelir. Dini sebepler yüzünden bu hayvanları öldürmek yasaktır.

Çinliler ve Japonlar sütten nefret ederler. Hayvancılığın buna benzer manilerden kurtulmuş olarak gelişip yayılan yer Türkiye ve Avrupa’dır. Özellikle Danimarka ile Hollanda hayvancılıkta verimi artırma ve hayvancılığı geliştirme bakımından Avrupa ülkeleri arasında başta gelir. Türkiye’nin tabiat ve iklim şartları bakımından hayvancılığa elverişli olduğu söylenebilir. Bu arada bölgeler gözönüne alınacak olursa Doğu Anadolu Bölgesi geniş otlaklarıyla hayvancılığın en yaygın olduğu kesimdir. Bu bölgede daha çok koyun ve sığır yetiştirilir.

Ülkemizde hayvan sayısı yüksek olmakla birlikte hayvan yeminin büyük ölçüde mer’a ve samana dayanması, hastalıklarla mücadele ve pazarlama imkanlarının sınırlı oluşu, hayvan yemleri ile hayvan ürünleri fiyatları arasındaki dengesizlikler yüzünden hayvancılığın iktisadi yönden arzu edildiği şekilde geliştiği söylenemez. Tarımda üretim değerinin % 38’lik bölümünü meydana getiren hayvancılık, yurt ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun bütün milli gelir içindeki payı % 9 civarındadır. Ekonomik ve tarım alanındaki gelişme ile birlikte hayvani üretimin tarım sektörü içindeki payı giderek artmaktadır.

Türkiye’nin konumu ve değişik ekolojik yöreleri hayvancılığa elverişli olup, ülke harekete geçirilmemiş büyük potansiyele sahip bulunmaktadır. Hayvancılık alanında sayı bakımından zengin ve çeşitli hayvan varlığı bulunmaktadır, ama bunların içinde soyları iyileştirilememiş, düşük verimli yerli ırklar çoğunluktadır. Öte yandan bulaşıcı ve salgın hastalıkların tehdidi, çayır ve mer’aların tarıma açılmış olması, yem bitkileri üretiminin yetersizliği ve yem açığının bulunması bu kesimin başlıca problemleri olarak dikkati çekmektedir.

Türkiye’nin hayvan nüfusu, dünya ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yetiştirme ve ıslah çalışmaları:

Tarım ve orman Bakanlığı kuruluşları hayvan yetiştirilmesinde verimi arttırmak, üretimi kalite ve kantite yönünden istenilen düzeye ulaştırmak için imkanlar ölçüsünde hizmetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmaları ve hedefleri şöylece özetlemek mümkündür:

1. Üstün verimli damızlıkların yurt içinde elde edilmesi ile ilgili ıslah araştırmaları, hastalıkların denetimi ve çevre problemlerinin iyileştirilmesi ile ilgili çeşitli deneme ve araştırma çalışmaları. Bunlardan elde edilen müsbet neticeler uygulama alanına konmaktadır.

2. Yurdumuzda bulunan bütün yerli sığır, koyun ve keçi gibi hayvan ırklarının özellikle et, süt ve yapağı üretimi açısından damızlık niteliklerinin iyileştirilmesi için toplu ıslah çalışmaları. Bu ıslah çalışmaları sun’i tohumlama yoluyla, bu usulün götürülemediği yerlerde de tabii tohumlama yoluyla yürütülmektedir.

Bu çalışmalar neticesinde ülkemizde 1970 yılında ortalama 600 kg olan yerli inek başına süt verimi, melezleme sonucu 1987 yılında 1200 kilograma, 89 kg olan karkas et verimi ise 150 kg’a çıkmıştır. Yerli koyunlarda 1,8 kg yapağı verimi merinos melezleriyle 2,5 kg’a, kıl keçilerinin 50-60 kg olan süt verimleri melezleme sonucu 250-300 kg’a ulaşabilmiştir.

Büyük baş hayvan sayılarında ve kültür ırkına geçmede, dolayısıyla verimlerde elde edilen önemli ilerlemelere paralel olarak, tavukçuluk ve arıcılık konularında da büyük gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle tavukçuluk günümüzde ilkel çiftçi işletmelerinde yürütülen bir üretim faaliyeti olmaktan çıkarak modern tavukçuluk yapılan büyük işletmelerde bir sanayi haline dönüşmüştür. Özel proje uygulamaları:

Tarım ve Orman Bakanlığı 1, 2, 3, 4. Hayvancılık projelerini uygulamakta olup, 5. hayvancılık proje uygulamaları 1981 yılında başlatılmıştır. Bu projeler yurt hayvancılığının geliştirilmesine yardımcı olmak maksadıyla yapılmış ve Dünya Bankası da bunun finansmanına kısmen katılmıştır. Bu projelerle verimli sığır ve koyun popülasyonunun artırılması için çiftçilere damızlık nüve işletmeleri kurdurulmaktadır.

Özellikle Trakya, Marmara ve Ege bölgelerindeki 13 ilde uygulanmasına geçilen erken kuzu kesimi önleme çalışmaları ile kuzu başına 12 kg fazla et üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama devam etmektedir. Hayvanların yetiştirilmesinde, verim artışında, kaliteli ürün almada hastalıklarla savaş önemli yer tutmaktadır. Hastalıklar yalnız hayvanları değil insanları da tehdit etmekte ve ülke ekonomisinde büyük kayıplara yol açmaktadır. Bunun sonucu ihracat imkanları azalmaktadır.

Hayvan sağlığı yönünden zararlı olan hastalıklarla, veteriner teşkilatı plan ve programa dayalı bir şekilde mücadele etmektedir. Hayvan sağlığı ile kuduz, şarbon, ruam, brüselloz, tüberküloz ve benzeri gibi, hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklara karşı devamlı mücadele edilerek halkın sağlığı korunmaktadır.

Sözlükte "hayvancılık" ne demek?

1. Evcil hayvanlara bakma ve yetiştirme işi.

Hayvancılık kelimesinin ingilizcesi

stockbreeding, breeding; cattle dealing

Son eklenenler

ıvs

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç